СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом.

Скупштина општине у складу са законом:

 1. доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
 2. доноси буџет и усваја завршни рачун;
 3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 4. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
 5. доноси просторни план општине и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 6. доноси просторни план и  урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 7. доноси прописе и друге опште акте;
 8. расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 9. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
 10. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач, и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 11. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине и потпредседнике Скупштине;
 12. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
 13. бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
 14. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
 15. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 16. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 17. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 18. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 19. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
 20. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 21. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
 22. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама, хуманитарним организацијама и другим организацијама;
 23. одлучује о прибављању непокретности у јавну својину Општине;
 24. одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању непокретним стварима у јавној својини које користе органи и организације Општине;
 25. одлучује о отуђењу непокретности из јавне својине Општине, укључујући и размену;
 26. одлучује о преносу права јавне својине на непокретности на другог носиоца права јавне својине, укључујући и размену;
 27. одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач Општина;
 28. одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини;
 29. одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини месним заједницама, установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Општина;
 30. даје претходну сагласност месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим организацијама који су носиоци права коришћења на стварима у јавносј својини Општине за давање у закуп истих;
 31. одлучује о отуђењу непокретности из јавне својине на којима месне заједнице, установе, јавне агенције и друге организације имају право коришћења, независно од воље носиоца права коришћења на тој непокретности;
 32. одлучује о одузимању непокретности у јавној својини Општине на којима право коришћења имају месне заједнице, установе и јавне агенције, а којенису у функцији остваривања делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као и ако и ако ствари користе супротно закону, другом пропису или природи и намени непокрености,  а у другим случајевима под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће непокретности;
 33. одлучује о давању на коришћење непокретности које Општина стекне наслеђем, поклоном или једностраном изјавом воље, или на други законом одређен начин;
 34. одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач Општина, а који су носиоци права коришћења на непокретностима, за упис права својине на тим непокретностима;
 35. одлучује о давању на коришћење комуналне мреже;
 36. у остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара на територији општине, у складу са одредбама Закона о ванредним ситуацијама, обавља послове у складу са посебном одлуком Скупштине општине;
 37. одлучује о поверавању и начину обављања комуналне делатности;
 38. одлучује о обављању одређених послова од стране месних заједница у вези са обезбеђивањем услова за обављање комуналних делатности;
 39. одлучује о прихватању споразума о заједничком обављању комуналних делатности са две или више општина;
 40. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима и невладиним организацијама;
 41. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промену територије општине;
 42. образује комисију за именовање директора јавних предузећа чији је оснивачМ;
 43. информише јавност о свом раду.

Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника, уколико Законом или овим Статутом није другачије одређено.

Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника:

 1. доноси Статут;
 2. доноси буџет;
 3. доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
 4. доноси просторни план и урбанистичке планове;
 5. доноси урбанистичке планове;
 6. доноси Пословник о раду;
 7. одлучује о јавном задуживању Општине;
 8. одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама;
 9. одлучује и о другим случајевима утврђеним законом и овим Статутом.

Телефон: 021/770-075
Факс: 021/770-330
e-mail: skupstina@bac.rs

 

Скупштина општине Бач има 25 одборника.

Скупштина има председника, заменика председника, и потпредседника који се бирају и разрешавају у складу са законом.

Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потписује акте и прописе које је донела Скупштина, сарађује са извршним органима и врши послове које му повери Скупштина.

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Седнице Скупштине су јавне. Скупштина може одлучити да седница Скупштине не буде јавна из разлога безбедности и других разлога утврђених законом.