НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Руководи и координира радом Општинске управе, планира, усмерава и надзире рад Општинске управе, усклађује рад организационих јединица и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа, остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе. Доноси решења и друга акта из надлежности Општинске управе, врши избор, распоређује запослене и руководиоце организационих јединица, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у првом степену.

Одговоран је за законито, стручно и благовремено извршавање послова Општинске управе и решава сукобе надлежности између унутрашњих организационих јединица.

Даје податке и обавештења о раду Општинске управе. Начелник Општинске управе заступа општинску управу.

Обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

 

начелник Општинске управе  Валентина Ситнић, дипл правник
Телефон: +381 21 770 075 локал: 124
Е-mail: nacelnik@bac.rs