СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ

ТАЊА МИЈИЋ, дипл. правник из Оџака
Tелефон: 021/770-075, лок 131
Факс 021/770-330
e-mail: sekretar@bac.rs

Рођена  25.11.1980. године у Новом Саду. Основну школу завршила је у Бачу, а средње образовање стекла је у гимназији 20. Октобар у Бачкој Паланци. Дипломирала на правном факултету у Новом Саду.
У августу 2006. године запослила се у Општинској управи Бач у својству приправника. После положеног стручног испита за рад у државним органима заснива радни однос у Општинској управи Бач на имовинско правним и нормативно правним пословима, а од 2014 године обавља послове руководиоца одељења за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове,
Удата, мајка једне девојчице.

Секретар Скупштине општине Бач стара се о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Такође је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, односно Аутономне Покрајине који врши надзор над радом и актима Скупштине општине.